ຕື່ມແບບຟອມເພື່ອຂໍສິນເຊື່ອ | Fill The form to request The SMEs Loan

ເງື່ອນໄຂການຂໍສິນເຊື່ອ SMEs, ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ການປະກອບເອກະສານ : 

1. ເງື່ອນໄຂໃນການໃຫ້ສິນເຊື່ອ:

- ມີປະຫວັດດຳເນີນທຸລະກິດ ມີກຳໄລ 1 ປີ ຂຶ້ນໄປ.

- ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ນອນຢູ່ໃນ 3 ຂະແໜງການຄື: ຂະແໜງການຜະລິດ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ.

- ມູນຄ່າຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ ອີງຕາມການປະເມີນ 100% ໂດຍສາມາດຄ້ຳປະກັນໄດ້ສູງສຸດເຖິງ 70% ຂອງມູນຄ່າຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ.

- ມີທຶນປະກອບສ່ວນ 20% ຂຶ້ນໄປ.

- ອັດຕາດອກເບ້ຍ: ຫຼຸດ 10% ຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍສຳລັບລຸກຄ້າທົ່ວໄປ.

- ຄ່າທຳນຽມອະນຸມັດຫຼຸດຈາກລູກຄ້າທົ່ວໄປເຄິ່ງໜຶ່ງ.

- ບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມປະເມີນຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ.

2.  ເອກະສານປະກອບ:

- ແບບຟອມ ກະທັດຮັດກວ່າລູກຄ້າທົ່ວໄປ

- ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ທະບຽນອາກອນ

- ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ແລະ/ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ ແລະ/ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ

- ເອກະສານທາງດ້ານການເງິນ 1 ປີ ຍ້ອນຫຼັງ ແລະ ປະຈຳໄຕມາດລ່າສຸດ ເຊັ່ນ: ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ, ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ, ສະຫຼຸບໜີ້ຕ້ອງຮັບ-ຕ້ອງສົ່ງ, ສະຫລຸບສິນຄ້າໃນສາງ.

- ເອກະສານກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນເຊັ່ນ: ສຳເນົາໃບຕາດິນ, ສຳເນົາປຶ້ມເງິນຝາກປະຈຳ.