“ກຸງສີລີດຊິ້ງລາວ” ດຳເນີນງານໂດຍ ບໍລິສັດກຸງສີ ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈຳກັດ ຜູ້ນຳທຸລະກິດສິນເຊື່ອພາຫະນະມໍເຕີ ໃນເຄືອທະນາຄານກຸງສີອາຍຸດທະຍາ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອພາຫະນະມໍເຕີຄົບວົງຈອນໄດ້ແກ່:

 • ສິນເຊື່ອເພື່ອຄົນມີລົດ “ຄາຟໍແຄັດ”
 • ສິນເຊື່ອລົດບ້ານ “ກຸງສີ ລົດບ້ານ”
 • ສິນເຊື່ອລົດໃໝ່ “ກຸງສີນີວຄາ”
 • ສິນເຊື່ອລົດມືສອງ “ກຸງສີ ຍູສຄາ”
 • ສິນເຊື່ອລົດບັນທຸກໃໝ່ “ກຸງສີທຣັກ”
 • ສິນເຊື່ອລົດຈັກ “ກຸງສີ ມໍເຕີໄຊ”

ຂ້ອຍສິຢືມໄດ້ເທົ່າໄດ >
ຄຳນວນຄ່າງວດເບື່ອງຕົ້ນ >

“ກຸງສີມັນນີ້ລາວ” ທາງເລືອກໃໝ່ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການສິນເຊື່ອເງິນສົດ ແບບບໍ່ມີຫຼັກຊັບ ຫຼື ບຸກຄົນຄ້ຳປະກັນ ດຳເນີນງານໂດຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ກຸງສີ ຈຳກັດ ໃນເຄື່ອທະນາຄານກຸງສີອາຍຸດທະຍາ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອເງິນສົດດ້ວຍເງື່ອນໄຂພິເສດຄື: 

 • ບໍ່ຕ້ອງມີຫຼັກຊັບມາຄ້ຳປະກັນ
 • ບໍ່ຕ້ອງມີບຸກຄົນມາຄ້ຳປະກັນ
 • ໃຫ້ວົງເງິນສູງສຸດກວ່າ 50 ລ້ານກີບ.

ຄ່ານິຍົມກຸງສີ (Krungsri Core Values)

ລູກຄ້າຄືຄົນສຳຄັນ (Customer Centricity)

ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບລູກຄ່າເປັນອັນດັບຕົ້ນໆ ຈະເຂົ້າໃຈໃນຄວາມຄາດຫວັງແລະຄວາມຕອ້ງການຂອງລູກຄ້າ ພອ້ມຕອບສະຫນອງທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.

ຊື່ສັດປະຕິບັດຖືກຕ້ອງ (Integrity)

ຍຶດຖືຄວາມທ່ຽງທຳແລະຄວາມເປັນມືອາຊີບ ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ໂດຍການເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ, ຍຶດໝັ້ນຫຼັກການທາງກົດໝາຍ.

ຮວ່ມໃຈ ຮວ່ມຄິດ ຮວ່ມທຳ  (Team Spirit)

ຮວ່ມທຳງານເປັນທີມ ດ້ວຍຄວາມຄິດ ແລະ ຈິດໃຈທີ່ເປີດກວ້າງ ໂດຍມຸ້ງບັນລຸເປົ້າຫມາຍເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ.

ມຸ້ງໝັ້ນສູ່ຄວາມເປັນເລີດ (Passion for Excellence) 

ມຸ້ງໝັ້ນດວ້ຍຈິດສຳນຶກໃນການສ້າງຄວາມເປັນເລີດ ເພື່ອສ້າງສັນຜົນງານແລະບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ກ້າວທັນຄວາມປ່ຽນແປງ(Embracing Changes)

ຕັ້ງໃຈທຳສິ່ງທີ່ດີຂຶ້ນໃນທຸກໆວັນ ໂດຍເປີດຮັບຄວາມປ່ຽນເປງ ແລະ ປະສົບການໄຫມ່ທີ່ຈະກໍ່ປະໂຫຍດອັນເປັນທຳໃຫ້ແກ້ລູກຄ້າ ແລະ ກຸງສີ.

ກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດັບໂລກ(Global Awareness)

ມຸ້ງຫມັ້ນທີ່ຈະພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນຖານະສະຖາບັນການເງິນລະດັບໂລກ ເພື່ອສະນັບສະຫນຸນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງລູກຄ້າທັ້ງພາຍໃນ ແລະນອກປະເທດໄທ

ໝາຍເຫດ: ຕາຕາລາງນີ້ເປັນການຄຳນວນເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບລູກຄ້າເພື່ອເປັນແນວທາງເທົ່ານັ້ນ ຕົວເລກທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນ ແມ່ນຈະເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດໃນການໃຫ້ບໍລິການຂອງກຸງສີ ລີດຊິ້ງ ແລະ ສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລວງໜ້າ.

ໝາຍເຫດ: ຕາຕາລາງນີ້ເປັນການຄຳນວນເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບລູກຄ້າເພື່ອເປັນແນວທາງເທົ່ານັ້ນ ຕົວເລກທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນ ແມ່ນຈະເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດໃນການໃຫ້ບໍລິການຂອງກຸງສີ ລີດຊິ້ງ ແລະ ສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລວງໜ້າ.

ກອກແບບຟອມເພື່ອຂໍສິນເຊື່ອ

ສົນໃຈມັກຕອ້ງເຮັດແບບໃດ໋?

ກຸງສີ ອໍໂຕ້ ມີຊອ່ງທາງການສະມັກສິນເຊື່ອສຳລັບທ່ານທີ່ສົນໃຈໄວ້ຫລາກຫລາຍຊ່ອງທາງດັ່ງນີ້:

1.  ສະມັກອອນລາຍ ຊຶ່ງເປັນການສະມັກໃນເບື້ອງຕົ້ນຫລັງຈາກນັ້ນເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັບທ່ານ.

2. ສາຂາຂອງກຸງສີລີດຊິ້ງ ປາກເຊ.

3.  ຜ່ານ ກຸງສີ ລີດຊີ່ງ ຄອລເຊັນເຕີ້ 1454.

4. ຕົວແທ່ນຈຳໜ່າຍ ລົດໃຫ່ຍ ແລະ ລົດຈັກ ຊັ້ນນຳ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ປາກເຊ.

5. ຕົວແທນ Krungsri DSA ໃກ້ບ້ານທ່ານ.

6. ບໍລິການດີລິເວີລີ້ ຮອດບ້ານພອ້ມໃຫ້ບໍລິການປະເມີນລາຄາລົດ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ໃນການຂໍສິນເຊື່ອ ແລະ ທຳສັນຍາເຖິງບ້ານທົ່ວປະເທດ.

ເອກກະສານປະກອບການສະມັກສິນເຊື່ອມີຫຍັງແດ່?

ບຸກຄົນ

 • ສຳເນົາ ບັດປະຈຳຕົວ 2 ຊຸດ.
 • ສຳເນົາ ສຳປະໂນຄົວ 2 ຊຸດ.
 • ໃບຢັ້ງຢືນຈາກບ້ານ.
 • ໃບເງິນເດືອນ ຫຼື ໜັງສືຮັບຮອງຄວາມເປັນພະນັກງານ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນເງິນເດືອນ ທີ່ອອກບໍ່ເກີນສອງເດືອນ.
 • ສຳເນົາບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ/ບັນຊີຝາກປະຈຳ/ບັນຊີກະເເສລາຍວັນ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ.
 • ແຜນທີ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຫ້ອງການ.

ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ / ບຸກຄົນນິຕິບຸກຄົນ

 • ສຳເນົາໃບທະບຽນບໍລິສັດ / ໃບທະບຽນທຸລະກິດ ສອງສະບັບ (ສະບັບປະຈຸບັນ).
 • ການຂຶ້ນທະບຽນ ພາສີ / ອາກອນ.
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ແລະ ສຳມະໂນຄົວ ຂອງຜູ້ອຳນວຍການລົງລາຍເຊັນ / ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ.
 • ໃບລາຍງານການເງິນ ຫຼື ສຳເນົາບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ/ບັນຊີຝາກປະຈຳ/ບັນຊີກະເເສລາຍວັນ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ.

ຄຸນສົມບັດເບື້ອງຕົ້ນໃນການຂໍສິນເຊື່ອ

 • ອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 20 ປິເຕັມ ຫາ 65 ປີເຕັມ.
 • ມີອາຊີບເປັນພະນັກງານບໍລິສັດ ພັກນັກງານລັດ**/ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ອາຊີບອື່ນໆ ອາຍຸງານ 1 ປີຂຶ້ນໄປ. ມີຫລັກຖານສະແດງທີ່ມາຂອງລາຍໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້.

ລູກຄ້າສາມາດເລືອກໃຊ້ບໍລິການສິນເຊື່ອຂອງ ກຸງສີ ອໍໂຕ ພ້ອມກັບຄຳປຶກສາທັງເລື່ອງລົດ ແລະ ເລື່ອງເງິນ ຊ່ວຍໃຫ້ເລື່ອງເງິນເປັນເລື່ອງງ່າຍ ຜ່ານສາຂາ ກຸງສີລີດຊີ້ງ ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສາຂາປາກເຊ ຫຼື ຕິດຕໍ່ “ຕິດຕໍ່ ສູນບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອກຸງສີ ” ໂທ. 1454

ຫຼື ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່: www.facebook.com/krungsrileasinglaos